služby

 účtovníctvo
 • spracovanie podvojného účtovníctva
 • mesačné predloženie súvahy, výsledovky a zoznamu neuhradených pohľadávok a záväzkov
 • podpora pri spracovaní účtovných dokladov
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane prílohy
 • spracovanie priznania k dani z príjmov právnických osôb
mzdová agenda
 • výpočet a zúčtovanie miezd a s nimi súvisiacich odvodov
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti (pre zamestnancov)
 • spracovanie výkazov pre sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
 • spracovanie štvrťročných a ročných hlásení o odvodoch dane z príjmov zo závislej činnosti
 • spracovanie štvrťročných výkazov poistného pre Slovenskú poisťovňu (zákonné poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škody)
 • prihlášky a odhlášky zamestnancov do poistných fondov
daňové poradenstvo
 • konzultácie k daňovým otázkam
 • daňová optimalizácia pre jednotlivé druhy daní
 • vypracovanie daňových priznaní
 • zastupovanie v daňovom konaní
 • kontrola daňových dokladov
auditorská činnosť
 • overenie ročnej účtovnej závierky v spolupráci s auditorskou firmou, v ktorej sme asistentmi auditora