cenníky


Spracovanie účtovníctva: 1-1.30-€/položka
(min.200,-€/mesiac pri menej ako 150 položkách)
Podpora pri príprave účt. dokladov (do 100 položiek mesačne sa nefakturuje):17,-€/hod
Mesačné resp. štvrťročné priznanie k DPH:70,-€/priznanie
Spracovanie miezd:17,-€/mesiac/pracovník-PP
13,-€/mesiac/pracovník-dohoda
Rozbor začiatočných stavov a predchádzajúcich období:50,-€/hod
Ročná účtovná závierka a priznanie k dani z príjmov PO:50,-€/hod
Spracovanie nedaňových výkazov (pre NBS, ŠÚ, atď.):50,-€/1 výkaz
Daňové poradenstvo, zastupovanie v daň. konaní:60,-€/hod,resp.úkon zastupovania
Účtovné poradenstvo a poradenstvo pri vedení skladového hospodárstva:30,-€/hod

Všetky sadzby sa vzťahujú na činnosti týkajúce sa účtovného a zdaňovacieho obdobia roku 2010. Vyššie uvedené sadzby neobsahujú DPH. Táto cena je len orientačná–výpočtová. Konkrétnu cenu uzatvárame dohodou, prípadne aj mesačným paušálom. Tvorbu ceny ovplyvňujú aj ďalšie skutočnosti, ako je spôsob tvorby dokladov (v akom programe), spôsob vedenia skladov, príprava dokladov a spôsob prenosu informácií.